Voorwaarden

1. Algemene verkoopsvoorwaarden
Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen de relatie tussen de Koper (hierna ook “je”, “u”, “uw”) en de Verkoper (hierna ook “wij”, “ons”). Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website www.straf.boutique met betrekking tot de op de website aangeboden producten.

Voordat een verkoop op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Koper duidelijk beschikbaar gesteld.

Door een bestelling te plaatsen aanvaard je dus deze Verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Wij hebben het recht om de Verkoopvoorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen in de algemene Verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

Bijkomende voorwaarden van de Koper worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de Verkoper aanvaard zijn.

 

2. Identiteit van de Verkoper
Strafboutique (Fabrica Trentuna Bvba) is gevestigd te Jan Frans Willemslaan 313550 Heusden-Zolder. Ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0477.100.735 (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt). BTW nummer: BE0477.100.735 / Telefoonnummer: +32 11 573 949 / E-mailadres: info@straf.boutique

 

3. Aanbod, prijs, kosten en aanvaarding van de bestelling
Ondanks het feit dat de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig, niet correct of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Verkoper niet. De Verkoper is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Koper te dragen taksen of belastingen. Leveringskosten worden apart vermeld bij het afrekenen. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de producten zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s in de productgalerij zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het product.

Wanneer de Koper vragen heeft over bv. aanbod, prijs, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze of wanneer hij twijfelt over de verstrekte informatie verzoeken wij de Koper steeds om vooraf contact op te nemen met de Verkoper op het e-mailadres: info@straf.boutique

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de Verkoper (bv. bij ernstig vermoeden van misbruik of kwade trouw van de Koper, bij uitputting van de voorraad, bij vaststelling van een ongeldig of onjuist aanbod, bij overmacht, …). De Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Met een bestelling verklaart de Koper dat hij verantwoordelijk is voor de aankoop en ouder is dan 18 jaar. Bij onzekerheid over de leeftijd bij levering zal er gevraagd worden naar de identiteitskaart van de Koper.

 

4. Levering
Producten worden enkel geleverd in België en Nederland. Als de betaling ontvangen is, wordt de bestelling zo snel mogelijk gemaakt en verstuurd. De genoemde levertijd begint vanaf het moment dat de betaling bij ons binnen is. De genoemde levertijd is indicatief en geldt nooit als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. De Koper kan bij de afrekening er voor kiezen om zijn bestelling op te halen in onze winkel gevestigd te Heusden-Zolder. 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een product of andere tekortkoming bij levering of afhaling moet door de Koper onverwijld worden gemeld aan de Verkoper.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Koper vanaf het moment dat hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de producten fysiek in bezit heeft gekregen. Strafboutique kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het verzenden via bpost. 

 

5. Eigendomsrecht – retentierecht
De geleverde goederen zullen onze eigendom blijven tot de volledige betaling gebeurd is, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling hebben wij het recht de goederen terug te nemen op kosten van de koper.

 

6. Klachten
Klachten en elke zichtbare beschadiging en /of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkomingen bij de levering, dienen, om ontvankelijk te zijn, toe te komen op het e-mailadres van de Verkoper: info@straf.boutique Dit moet binnen de 7 dagen na levering worden gemeld, anders vervalt elk recht.

 

7. Waarborg
Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beide voorzien in de Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout.

 

8. Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Kopers die in hun hoedanigheid van consument producten op afstand aankopen op de Website van de Verkoper. De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop de Koper of een door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt. De Koper moet de producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan de Verkoper heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan de Verkoper. De Koper is op tijd als hij de producten terugstuurt voordat de termijn van veertien (14) kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de producten komen voor rekening van de Koper. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de Koper aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten door de Koper dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de initiële staat en in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Indien de Koper de overeenkomst herroept, zal de Verkoper alle tot op dat moment van de Koper ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Koper terugbetalen binnen maximum veertien (14) kalenderdagen nadat de Verkoper op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Koper om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan de Verkoper wachten met de terugbetaling totdat hij alle producten heeft teruggekregen, of totdat de Koper heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Koper voor een andere wijze van levering dan de door de Verkoper geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. De Verkoper betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Koper de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Koper uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Koper voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. De Koper kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 1. de levering van volgens specificaties van de Koper vervaardigde producten, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 2. de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 3. de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 4. de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten

   

  9. Overmacht
  In geval van overmacht is de Verkoper niet gehouden om haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan de Verkoper haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht ofwel de overeenkomst definitief ontbinden zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en de controle van de Verkoper die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder wordt onder meer begrepen: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website van de Verkoper (en/of haar partners voor de verzending en/of betaling van de producten), niet of niet- tijdige levering van toeleveranciers, …

   

  10. Privacy
  Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van de website en dragen zorg voor het vertrouwelijk karakter van de informatie verstrekt door de Koper. De Verkoper voegt zich dan ook naar de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. Door onze website te gebruiken en te bestellen, staat u uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik, conform dit artikel, van uw persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. Uiteraard houden we die gegevens privé en worden ze veilig opgeslagen in onze beveiligde, niet publieke database. Je mag gerust zijn, ze worden zeker niet aan derden doorgegeven. Tevens heb je als koper steeds het recht deze gegevens op te vragen of aan te passen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om online (anonieme) bezoekersstatistieken bij te houden om te kunnen bekijken welke pagina’s van de website in welke mate bezocht worden.

   

  11. Scheidbaarheid
  Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

   

  12. Toepasselijk recht
  Alle overeenkomsten afgesloten met de Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

   

  Platform Europese Commissie voor geschillen tussen jou en je online leverancier
  De Europese Commissie heeft overeenkomstig bepaling nr. 524/2013 een nieuwe, interactieve website geopend (het EU Online Dispute Resolution platform). Doel van deze website is om geschillen die voortvloeien uit online transacties tussen jou als consument en je leverancier op te lossen. Het platform is te vinden via deze link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  Winkelwagen

  Geen producten meer beschikbaar

  Uw winkelwagen is momenteel leeg